Азчылыкты жана социалдык группаларды жек көрүүдөн жана стигматизациялоодон коргоо

КРнын публикалык дискурсундагы дискриминациялоо жөнүндө доклады: азчылыкты жана социалдык группаларды жек көрүүдөн жана стигматизациялоодон коргоо жана дискриминацияга каршы мыйзамдарды кабыл алууну тездетүү.

Бүгүн жарыяланган «Кыргызстандын публикалык дискурсунда дискриминациялоо жана жек көрүү» боюнча пилоттук изилдөөдө азчылыкка жана түрдүү социалдык топтордун  өкүлдөрүнө болгон медиадагы мамилеге мониторингдин жана анализдин жыйынтыктары келтирилген. Анда ал адамдардын ЖМКда жана Кыргызстандын социалдык тармактарында мүнөздөлүүсү, алардын образын аудиторияга трансляциялоо, респонденттердин пикирин изилдөө каралып, респонденттердин пикири жана ар кандай коомдук-саясий контексттеги дискриминациялык дискурстун пайда болуусу  изилдөөгө алынган.

Изилдөө 2020-жылы, Кыргыз Республикасынын теңчилик үчүн Коалициясынын алкагында Борбор Азиядагы Тынчтыкты орнотуу жана медиа-технологиялар Мектебинин эксперттери тарабынан жүргүзүлгөн.

Докладда келтирилген мисалдар дискриминациялык лексиканы түшүндүрүү жана квалификациялоо менен коштолгон.

Өткөн жылдарда медиасферада душмандашуу тилинин деңгээли бир топ түшкөнүнө карабастан, жек көрүүнү стимулдаштырган бир катар проблемалар калууда жана тынчсыздандырууну пайда кылууда.

Мисалга, Кыргыз Республикасында бүгүнкү күнгө чейин жалпы дискриминацияга каршы мыйзам жок, публикалык дискурс аркылуу коомчулукта дискриминациялык көрүнүштөр жана ага байланыштуу тандалма ксенофобияны колдонулган идеология байкалууда.

Изилдөөчүлөр контенттик дискриминацияда мурда белгилүү болгон ксенофобиялык стереотиптер жана топторду стигматизациялоо формаларынан башка дагы, азчылыктардын жана ар кайсы социалдык топтордун өкүлдөрүнүн публикалык дискуссияларда жана медиасферада катышуусунун аздыгын, ошондой эле Кыргызстанда ксенофобиялык практикаларга каршы пикирин билдирген адамдарды жана лидерлерди айыптоолор бар экендигин аныкташкан.

Мындай маалыматтар жана корутундулар кийинкиде структуралык жана дискурсивдик өзгөрүүлөргө байкоо жүргүзгөнгө мүмкүнчүлүк берет.

Контентке медиамониторинг, экспертиза жүргүзүүнүн, чөйрөнү анализдөөнүн жана  респонденттерди сурамжылоонун жыйынтыгынын негизинде эксперттер КР дискурсундагы дискриминациялык формалар  менен күрөшүү үчүн рекомендациялардын пакетин иштеп чыгышты.

«Тең укуктуулук ага жетүүгө мүмкүнчүлүк берген механизмдер бар болгондо гана жетишилет. Публикалык дискурстагы дискриминация жөнүндөгү доклад КРда дискриминацияга каршы мыйзамдын зарыл экендигинен кабар берет» – дейт КРда тең укуктуулук үчүн Коалициянын координатору Надира Масюмова.

Толук отчёт менен шилтемеден тааныша аласыз

Булак: https://mapincidents.kg/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *